Bestyrelsen i NNIT

NNIT har en todelt ledelsesstruktur bestående af bestyrelsen og direktionen. De to organer er adskilte, og der er ingen personsammenfald mellem medlemmerne af de to organer.

Bestyrelsen er over for NNIT’s aktionærer og øvrige interessenter ansvarlig for selskabets generelle resultater samt selskabets økonomiske udvikling og overordnede strategi.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og to til seks andre bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på den ordinære generalforsamling efter anbefaling fra formandskabet. Desuden har selskabets medarbejdere ret til at vælge et antal medarbejderrepræsentanter svarende til halvdelen af det samlede antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er registreret i Erhvervsstyrelsen.

Ved indstilling af kandidater til bestyrelsen søger formandskabet at skabe en balance mellem fornyelse og kontinuitet, og det er NNIT’s målsætning, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige i overensstemmelse med Anbefalingerne for god Selskabsledelse. For så vidt angår medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal disse medlemmer ideelt set repræsentere mangfoldighed med hensyn til erfaring, baggrund, køn og oprindelse for at afspejle medarbejdernes sammensætning i NNIT. Endvidere er det NNIT’s målsætning, at alle bestyrelsesmedlemmer skal besidde kvalifikationer som integritet, ansvarlighed, ærlighed, økonomisk forståelse, engagement og innovationslyst samt erfaring med ledelse i selskaber, som markedsfører deres produkter og ydelser globalt. Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen afholder mindst seks til otte ordinære bestyrelsesmøder årligt, herunder et strategimøde. Derudover indkalder formanden til ekstraordinært møde, når det skønnes nødvendigt, eller når et bestyrelsesmedlem, et direktionsmedlem eller selskabets eksterne revisor anmoder herom.
Carsten Dilling
Bestyrelsesformand

Læs mere ​​​​
Peter Haahr
Næstformand

Læs mere
Anne Broeng
Bestyrelsesmedlem

Læs mere
Eivind Kolding
Bestyrelsesmedlem

Læs mere ​​​​
Christian Kanstrup
Bestyrelsesmedlem

Læs mere ​​​​
Caroline Serfass
Bestyrelsesmedlem

Læs mere
Anders Vidstrup
Bestyrelsesmedlem

Læs mere ​​​​
Brankica Markovic
Bestyrelsesmedlem

Læs mere ​​​​
Trine Io Bjerregaard
Bestyrelsesmedlem

Læs mere ​​​​
NNIT har vedtaget en kompetenceprofil for bestyrelsen for at sikre, at bestyrelsen har en hensigtsmæssig sammensætning, og at hvert bestyrelsesmedlem besidder de fornødne kvalifikationer. Kompetenceprofilen gennemgås årligt af bestyrelsen.

Bestyrelsesevaluering

Den årlige selv-evaluering i 2019, inkluderede en vurdering af strategiudvikling og implementering, samarbejdet mellem bestyrelsen og direktion, bestyrelsens sammensætning og dynamikker, forberedelse og gennemførelse af bestyrelsesmøderne, værdiskabelsen af komiteerne og evaluering af formandens arbejde. Overordnet set viste evalueringen en god præstation af bestyrelsen samt godt samarbejde med direktionen. Evalueringen viste dog også, at der er behov for en større grad af involvering af bestyrelsen i strategiprocessen samt bedre monitorering af de strategiske initiativer. Som et resultat af selv-evalueringen vil bestyrelsen fremadrettet øge dens fokus på strategiudviklingen og implementeringen samt revidere den interne strategiproces i 2020.